Syntolkning och uppläst text - E-bok

Pris:
50 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
978-91-7607-095-6
Antal:
Studiens mål är att ta fram rekommendationer och riktlinjer för vad som kan fungera som en bra syntolkning ur ett flertal användares perspektiv. Även om syntolkning traditionellt har producerats för blinda och personer med synskada visar senare tids  erfarenheter  att  många  fler  har  nytta  av  tjänsten.  Syntolkning  kan  bidra  till  att  öka förståelsen för seende som av olika skäl har svårt att följa handlingen eller vad som sker i bild.

Studien  undersöker också vilka  behov  och preferenser  användare  av  uppläst  text  har.  
Målgruppen för denna tjänst är stor och består bland annat av barn, äldre, personer med synnedsättning, lässvårigheter/dyslexi, afasi eller andra kognitiva nedsättningar. Uppläst text kan också vara ett stöd för andraspråksinlärare.

Målsättningen  är  också   att  ge  tv-bolag  och  andra  aktörer  vägledning  om  användares prioriteringar för vad som bör göras tillgängligt genom syntolkning och/
eller uppläst text, på vilket sätt det bäst kan göras samt ge underlag för en rimlig avvägning mellan kostnader och behov.

In English:
The objective of this study is to draw up recommendations and guidelines for what can function as good audio description from the perspective of a number of users. Even though audio description has traditionally been produced for blind people and those with visual impairment, recent experience shows that many more people can benefit from the service. Audio description can contribute to an increased understanding for those without visual impairments but who for some reason have difficulty following on-screen action or what is taking place in an image.

We also want to investigate the needs and preferences of audio subtitle users. The target group for this service is large and consists of people including children, the elderly, people  with  visual  impairment,  reading difficulties/dyslexia,  aphasia  and  other  cognitive impairment. Audio subtitles can also be useful for second language learners.

The aim has also been to give TV companies and other actors guidance about the users' priorities in terms of what should be made accessible through audio description and/or audio subtitles, how this can best be done and to provide information to be used when balancing costs against needs.